DocNuK

Orks, Sci-Fi, Comics, Cooking, Nuclear Medicine and more

Leman Ruzz Walker 

fing an als ein Beutepanzer, dann bekam er Beine und mutierte irgendwie zum Stompa 

 

 

Leman Ruzz Walker